രജിസ്ട്രേഷൻ

  1. പങ്കെടുക്കുന്നവരായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2. വർക്ക്ഷോപ്പ്/സെഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  3. പേപ്പറുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക