1.4 ബില്യൺ

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ

1.2 ബില്യൺ

മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾ

11 മില്ല്യൻ

ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ

ഇന്ത്യ IGF-നെ കുറിച്ച്

ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു നയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൾട്ടിസ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫോറം (IGF).

ഇന്ത്യയിൽ 1.4 ബില്യണിലധികം പൗരന്മാരും 1.2 ബില്യൺ മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കളും 800 ദശലക്ഷം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇൻറർനെറ്റ് സംസ്കാരം വളരുന്നു. ഇ-ഗവേണൻസും ദേശീയ സുരക്ഷയും സൈബർ ഇടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ പരമപ്രധാനമാണ്.

ഇന്റർനെറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ, ടെക്നിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഗവേണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു നയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യ IGF (IIGF) നൽകും.

തുറന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ നയ സംഭാഷണം തുല്യ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഈ ഇടപെടൽ രീതി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളായ ഇന്റർനെറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ മൾട്ടിസ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ മോഡൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ IGF 2022 ന്റെ തീം

ഇന്ത്യ ഇൻറർനെറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫോറം: ഭാരതത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്‌ഡെഡ്

രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രധാന ചാലകമാകുന്ന കാലഘട്ടമായി ഈ ദശകം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നഗര ഇന്ത്യ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടിയപ്പോൾ, ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം ഇപ്പോഴും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനുണ്ട്. ഈ പരിവർത്തനം കൈവരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത പങ്കാളികൾ, സർക്കാരുകൾ, ബിസിനസ്സ്, സാങ്കേതിക സമൂഹം, സിവിൽ സമൂഹം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രീ ഐഐജിഎഫ് ഇവന്റുകൾ 2022

സാർവത്രിക സ്വീകാര്യത (യുഎ) സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള വെർച്വൽ പരിശീലന പരിപാടി
ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥി ഇന്റർനെറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫോറം (SIGF) സമ്മേളനം
ഇന്ത്യൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വോയ്‌സ് അധിഷ്ഠിത ഇന്റർനെറ്റ്
"ബഹുഭാഷാ ഇന്റർനെറ്റും സാർവത്രിക സ്വീകാര്യതയും" എന്ന വിഷയത്തിൽ ICANN, മിസ്റ്റർ ജിയാ-റോംഗ് ലോയുമായുള്ള സംവേദനാത്മക സെഷൻ

9th-11th ഡിസംബർ 2022

ഡൽഹി, ഇന്ത്യ

1

ദിവസങ്ങളിൽ

1

സ്പീക്കറുകൾ

1

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉപ-തീമുകൾ

1

തത്സമയ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ

1

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പാനലുകൾ

1

പ്രധാന പാനലുകൾ

1

ഫയർസൈഡ് ചാറ്റുകൾ

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉപ വിഷയങ്ങൾ

ഇന്റർനെറ്റ് ഗവേണൻസ് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്

സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു

പൊതു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ

വിശ്വാസം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, സുസ്ഥിരത

എത്തിപ്പെടാത്തവയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു

ബിൽഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ്, റെസിലിയൻസ്, സേഫ്റ്റി & സെക്യൂരിറ്റി (TRUSS)

ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം